Tiêu chuẩn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Tiêu chuẩn chung của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
.
[Infographic] Tiêu chuẩn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân - Ảnh 1.

Tác giả bài viết: https://vtv.vn/