Công văn 1276/VKS-VP ngày 18/6/2020 v/v dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020