Công văn góp ý dự thảo sổ tay KSV

/uploads/news/2020_09/20200907160051.pdf

Các đơn vị tải xuống tài liệu theo đường link:

https://vksndtc.gov.vn/thong-bao/gop-y-du-thao-so-tay-kiem-sat-vien-thuc-hanh-quyen-cong-to-va-kiem-sat-xet-xu-hinh-su-1126.html