Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021

https://www.vksndtc.gov.vn/KND/ThongBao/Lists/thongbao/Attachments/1248/HDV82021.pdf