Thông báo kết quả thực hiện quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác, quy định quản lý và sử dụng mạng internet trong ngành Kiểm sát nhân dân