Thông báo rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế 279, hướng dẫn công tác; chất lượng xây dựng Cáo trạng, chuyên đề và các báo cáo nghiệp vụ khác (Thời điểm tính đến ngày 28/02/2019)