Thông báo triệu tập hội nghị trực tuyến ngày 21/11/2019