Thông báo v/v thường trực tại đơn vị trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa XVIII