Thông báo về việc thực hiện công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2019