Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid - 19