Tổng hợp 18 văn bản hướng dẫn Bộ Luật Hình sự 2015

Truy cập vào đuờng dẫn để xem và download tài liệu:
https://thukyluat.vn/news/diem-tin-van-ban/tong-hop-18-van-ban-huong-dan-bo-luat-hinh-su-2015-67149.html