CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thứ tư - 25/07/2012 12:18 2.255 0
Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức của Phòng Theo Quyết định số 30 ngày 22/12/1999 của Viện trưởng VKSND tối cao Phòng Tổ chức cán bộ thuộc VKSND tỉnh Hà Nam được thành lập từ ngày 01/01/2000.
      Tháng 5/2003 Phòng được sáp nhập với Bộ phận khiếu tố trở thành Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố; Tháng 4/2006 theo quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố được tách thành 2 phòng là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng khiếu tố. Về cơ cấu tổ chức của Phòng hiện nay: gồm có 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 02 đồng chí; 01 đồng chí Trưởng phòng và 01 đồng chí Phó trưởng phòng) 2. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tham mưu giúp Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý VKS 2 cấp; Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp của tỉnh Hà Nam; Uỷ ban kiểm sát VKSND tỉnh Hà Nam trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Hà Nam; Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền; Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề... bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của Ngành; Tham mưu, giúp việc về các công tác văn phòng của Ban cán sự Đảng và Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công. 3. Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ 3.1. Một số kết quả cơ bản về công tác tổ chức cán bộ năm 2011 3.1.1. Công tác tổ chức bộ máy Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Việt kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của Ngành. Trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập các số liệu về diện tích địa lý, số lượng dân cư, số lượng án, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Cán sự đảng đã trao đổi với TAND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập TAND khu vực và VKSND khu vực để báo cáo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hà Nam. Đến nay Thường trực Tỉnh uỷ đã có văn bản gửi Ban Cán sự đảng VKSND tối cao nhất trí với phương án thành lập TAND khu vực và VKSND khu vực theo đề xuất của 2 ngành TAND và VKSND tỉnh Hà Nam 3.1.2. Công tác cán bộ a. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức VKSND tỉnh đã thực hiện quy trình công nhận hết thời gian tập sự đối với 14 trường hợp tuyển dụng vào ngành năm 2010 và có quyết định bổ nhiệm 08 công chức vào ngạch Chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát, 04 công chức vào ngạch Kế toán viên và 02 công chức vào ngạch Kế toán viên trung cấp b. Về kết quả đánh giá cán bộ, quy hoạch, điều động cán bộ Kết quả đánh giá cán bộ công chức năm 2011: 100% cán bộ, công chức ngành KSND Hà Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đó có 20 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” Trên cơ sở kết qủa đánh giá cán bộ Viện trưởng VKSND tỉnh đã ra quyết định điều động 17 lượt cán bộ, công chức giữa các đơn vị VKS 2 cấp để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công tác của các đơn vị. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Tỉnh uỷ và VKSND tối cao, VKSND tỉnh đã xây dựng xong quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý VKS 2 cấp (nhiệm kỳ 2010-2015) c. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý Năm 2011 VKSND tỉnh đã thực hiện quy trình đề nghị VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh KSV trung cấp, KSV sơ cấp cho 02 đồng chí; đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng VKSND thành phố 1 đ/c, bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện đối với 1 đ/c. Viện trưởng VKSND tỉnh đã ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng đối với 4 đ/c, bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng đối với 2 đ/c, bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên đối với 3 đ/c. d. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Để đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Năm 2011 VKSND tỉnh đã cử 03 đ/c đi học lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, 4 đ/c đi học lớp đào tạo, bồi dưỡng khoa học điều tra tội phạm, 1 đ/c tham gia lớp quản lý chỉ đạo, điều hành và 01 đ/c đi nghiên cứu sinh (trình độ Tiến sỹ) e. Thực hiện chính sách cán bộ Thực hiện tốt chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngành KSND tỉnh Hà Nam Xét nâng lương thường xuyên cho 51 cán bộ, công chức và nâng lương trước hạn cho 6 đ/c có thành tích xuất sắc trong công tác và quyết định hỗ trợ 10% mức lương hiện hưởng cho 39 trường hợp là cán bộ, chuyên viên và hợp đồng theo Nghị định 68 f. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Lãnh đạo Viện phối hợp với BCH công đoàn cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức năm 2011 Thực hiện Kế hoạch của VKSND tối cao VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm tra quy chế dân chủ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành đồi với các đơn vị trực thuộc 3.2. Kết quả công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2012 3.2.1. Công tác tổ chức bộ máy Tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ máy cán bộ nhằm thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Việt kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ và Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 02-KH/BCSĐ ngày 15/5/2012 để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Ngành KSND tỉnh Hà Nam 3.2.2. Công tác cán bộ a. Công tác tuyển dụng công chức: Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao 6 tháng đầu năm 2012 VKSND tỉnh đã ra quyết định tuyển dụng được 5 công chức vào làm nghiệp vụ kiểm sát, tiếp nhận 01 thư ký TAND tỉnh Bình Dương và 01 KSV sơ cấp của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế và 01 kế toán viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh BÌnh về công tác tại Ngành. b. Về kết quả quy hoạch, điều động cán bộ Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Tỉnh uỷ và VKSND tối cao, VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Cấp uỷ cùng cấp xây dựng xong quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý VKS 2 cấp (nhiệm kỳ 2016-2020) Trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ Viện trưởng VKSND tỉnh đã ra quyết định điều động 4 lượt cán bộ, công chức giữa các đơn vị VKS 2 cấp để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công tác của các đơn vị. c. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý VKSND tỉnh đã thực hiện quy trình đề nghị VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh KSV trung cấp, KSV sơ cấp cho 04 đồng chí; đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng VKSND tỉnh đối với 1 đ/c, đề nghị bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Phó iện trưởng VKSND huyện đối với 4 đ/c. Viện trưởng VKSND tỉnh đã ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng đối với 1 đ/c, bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng đối với 1 đ/c d. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Để đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, VKSND tỉnh đã cử 30 đ/c đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm sát và an ninh quốc phòng e. Thực hiện chính sách cán bộ Thực hiện tốt chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngành KSND tỉnh Hà Nam Xét nâng lương thường xuyên, thâm niên vượt khung cho 22 cán bộ, công chức và đề nghị nâng lương trước hạn cho 5 đ/c có thành tích xuất sắc trong công tác f. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức. Tích cực đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương và bản lĩnh, công tâm và trách nhiệm” góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 BCH Trung ương (khoá XI) 6 tháng đầu năm đã ra quyết định xử lý kỷ luật đối với 01 KSV sơ cấp do vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình (do sinh con thứ 3) Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong ngành KSND tỉnh Hà Nam h. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Lãnh đạo Viện phối hợp với BCH công đoàn cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 Thực hiện chế độ báo cáo công khai về công tác quy hoạch, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức. g. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ VKSND tỉnh đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Ngành KSND, công tác rà soát chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc nhất là đối với các trường hợp được tuyển dụng vào Ngành, các trường hợp đề nghị kết nạp đảng, đề nghị bổ nhiệm các chức danh pháp lý, chức vụ lãnh đạo quản lý. Đồng thời thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ bí mật công tác, bí mật hồ sơ, tài liệu, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ngành. T/M. Phòng tổ chức cán bộ Trưởng phòng Đỗ Thị Hải Quy

Tác giả: VKSHN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây