Chủ trương cơ bản của Đảng và Nhà nước ta về cải cách tư pháp và hoạt động của ngành Kiểm sát trong thực hiện cải cách tư pháp

Chủ nhật - 21/12/2014 19:58 4.788 0
Ngày 02/01/2002, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới. Tiếp đó ngày 25/4/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra. Với 03 Nghị quyết trên, Bộ Chính trị đã xác định các định hướng quan trọng, toàn diện cho Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và việc xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong đó, Nghị quyết số 49 xác định: Trước mắt VKSND giữ nguyên chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. VKSND được tổ chức phù hợp với tổ chức của Tòa án và tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra.
Từ các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị cho thấy: Quan điểm, đường lối, mục tiêu xuyên suốt trong Chiến lược cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta là: Công cuộc cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm ổn định chính trị và bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là của dân, do dân, vì dân. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc gắn với cải cách hành chính và đổi mới công tác lập pháp. Cải cách tư pháp phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với những bước đi vững chắc, đảm bảo tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Các cơ quan tư pháp phải đặt dưới sự giám sát của các cơ quan dân cử và nhân dân. Đồng thời cải cách tư pháp phải hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự, kế thừa những thành tựu đạt được của nền tư pháp XHCN Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nước ta, chủ động hội nhập quốc tế, đáp ứng xu thế phát triển của xã hội.

Để thực hiện cải cách tư pháp có hiệu quả, Đảng và Nhà nước yêu cầu phải đổi mới về hệ thống tổ chức bộ máy và yếu tố con người: tổ chức hệ thống các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp một cách khoa học, hợp lý về cơ cấu tổ chức, hiện đại điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Xây dựng, đào tạo, đào tạo lại và rèn luyện đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, tiêu chuẩn hóa về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kinh nghiệm, nhất là đối với đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp.

Trong tiến trình thực hiện cải cách tư pháp, VKSND đã là cơ quan đi đầu, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới sâu rộng cả về mặt tổ chức hoạt động, đội ngũ cán bộ, KSV đến phương pháp, phương châm thực hiện, đóng góp một phần quan trọng vào thành quả chung của sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác và tổ chức hoạt động của ngành Kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua,Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành nhiều Chỉ thị quán triệt VKSND các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chủ trương cải cách tư pháp như: Các chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm của ngành Kiểm sát, Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 ngày 19/6/2008 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC- VPT1 ngày 17/5/2012 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính, Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 14/8/2013 về tăng cường công tác thanh tra, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng… Ngoài ra, để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Hệ thống các Quy chế về hoạt động nghiệp vụ, thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng,  xây dựng ngành…

Đồng thời, Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo, quán triệt toàn ngành Kiểm sát quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thực hiện chủ trương “Hướng về cơ sở”, tăng cường cho cơ sở;  thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”; đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị phát động phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến căn bản, đột phá và hiệu quả trong tổ chức, hoạt động của ngành Kiểm sát, nâng cao hình ảnh, vị thế, vai trò của ngành trước nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chỉ riêng trong năm 2013 và 2014, ngành Kiểm sát đã tổ chức thực hiện được nhiều nhiệm vụ, nhiều sự kiện tiêu biểu như: Huy động tâm huyết và trí tuệ của  toàn ngành tích cực đóng góp xây dựng Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Luật tổ chức VKSND sửa đổi 2014, Bộ luật TTDS sửa đổi và Bộ luật TTHS sửa đổi; Tổ chức Hội nghị trực tuyến, tiết kiệm kinh phí, thời gian, mở rộng được nhiều thành phần tham dự hội nghị; Chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân chính thức lên sóng trên kênh ANTV của Truyền hình Công an nhân dân; Thành lập Trường Đại học kiểm sát Hà Nội là nơi đào tạo và bồi dưỡng hàng chục nghìn sinh viên, cán bộ, cung cấp một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành; Tổ chức Hội nghị vinh danh Kiểm sát viên tiêu biểu toàn quốc là biểu hiện cụ thể của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là biện pháp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong ngành kiểm sát; Viện trưởng VKSNDTC vinh dự đại diện cho Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ký chính thức Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với nước Cộng hòa Indonesia; VKSNDTC hoàn thành đàm phán hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với Tây Ban Nha, VKSNDTC trở thành thành viên chính thức Hiệp hội Công tố viên Quốc tế (IAP); Toàn ngành thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, hệ thống hóa công nghệ thông tin trong ngành, thực hiện chủ trương thi tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm sát viên giỏi và chức danh lãnh đạo quản lý, thi nâng cao chất lượng nghiệp vụ… Riêng năm 2013, lần đầu tiên ngành Kiểm sát có lễ phục riêng và được trang bị ô tô tới VKSND cấp huyện.

Đặc biệt thời gian vừa qua, đã diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng của ngành đó là Luật tổ chức VKSND sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21/11/2014. Với 6 chương, 101 điều. Luật tổ chức VKSND năm 2014 tiếp tục khẳng định rõ hơn vị trí của VKSND là thiết chế hiến định trong bộ máy Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ pháp chế XHCN. Đây là một dự án luật công phu, khoa học, phù hợp thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp, đổi mới tổ chức, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng mọi hoạt động của ngành kiểm sát.

Kết quả đạt được trong những năm qua của Ngành kiểm sát nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, đặt nền móng vững chắc cho các bước tiếp theo trong tiến trình cải cách tư pháp.

Tác giả: Tuyết Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây