Văn phòng tổng hợp -VKSND tỉnh nâng cao chất lượng công tác xây dựng các báo cáo tổng hợp

Thứ năm - 07/11/2013 04:11 2.387 0
Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là đơn vị tham mưu giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Tổng hợp, thống kê, tài vụ, hậu cần và công tác phục vụ hành chính; trong đó công tác xây dựng các báo cáo tổng hợp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn phòng.
 Trong nhiều năm qua, cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo của Văn phòng tổng hợp và thống  kê tội phạm luôn quan tâm nghiên cứu để đổi mới, nâng cao chất lượng  các loại báo cáo tổng hợp. Nhìn chung các báo cáo định kỳ do đơn vị xây dựng đã phản ánh kịp thời, đầy đủ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành, số liệu bảo đảm chính xác phù hợp với báo cáo thống kê, trên cơ sở đó đi sâu phân tích, đánh giá kết quả và chỉ ra những nguyên nhân ưu khuyết điểm. Đồng thời báo cáo tổng hợp cũng đã phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác khác như công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; công tác tổ chức cán bộ, công tác chỉ đạo điều hành, thi đua khen thưởng, công tác tài chính, hậu cần; Các báo cáo đều có xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác của kỳ sau. Thông qua công tác tổng hợp xây dựng báo cáo, đơn vị đã tổng hợp được những kết quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn, tham mưu đề xuất với lãnh đạo những chủ trương, biện pháp, kịp thời phát huy những kết quả và khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng  mắc nhằm góp phần  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành và công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

 Đối với báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh trước Hội đồng nhân dân cùng cấp. Đơn vị đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo; phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ và các Viện kiểm sát huyện, thành phố nắm bắt thông tin, số liệu để tổng hợp xây dựng báo cáo; các báo cáo đều đảm bảo ngắn gọn nhưng nội dung đầy đủ, thể thức, bố cục chặt chẽ phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp đồng thời có những nhận định, đánh giá chính xác, những đề xuất, kiến nghị sát với thực tiễn; vì vậy trong thời gian qua các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân cùng cấp đều được Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh  thẩm định và đánh giá cao.

   Ngoài việc thực hiện tốt các báo cáo định kỳ, báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, đơn vị luôn chấp hành tốt việc xây dựng các báo cáo khác theo Quy chế 379 và các báo cáo theo sự phân công của Viện trưởng như các báo cáo chuyên đề, báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh… đảm  bảo chất lượng và thời gian quy định.

  Tuy nhiên chất lượng một số báo cáo của đơn vị còn những hạn chế, nội dung chưa sâu,...Nguyên nhân là do yêu cầu thời hạn xây dựng báo cáo quá gấp, nội dung yêu cầu báo cáo liên quan đến các phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát cấp huyện  nhưng chất lượng xây dựng báo cáo của một số đơn vị thực hiện sơ sài, số liệu chưa chính xác làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ tổng hợp xây dựng báo cáo của đơn vị…

   Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo cần nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp  luật của Nhà nước; nắm chắc các quy định của Quy chế 379 và văn bản hướng dẫn của VKS cấp trên, xác định yêu cầu về nội dung, hình thức đối với từng loại báo cáo. Xác định được lượng thời gian phù hợp cho việc xây dựng báo cáo và thời hạn gửi báo cáo để chủ động tổ chức thực hiện.

  Kịp thời  xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo nội dung yêu cầu của báo cáo, sau đó tổng hợp số liệu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo; số liệu phục vụ xây dựng phải đảm bảo chính xác có đối chiếu điều chỉnh với báo cáo của kỳ trước, báo cáo của các đơn vị liên quan và báo cáo thống kê.

  Đối với những báo cáo định kỳ hoặc báo cáo chuyên đề có yêu cầu so sánh tình hình và số liệu với kỳ trước, cán bộ xây dựng báo cáo phải nghiên cứu đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, kết quả hoạt động của đơn vị, so sánh đối chiếu với tình hình và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kỳ trước. 

 Tăng cường công tác kiểm tra rút kinh nghiệm, đôn đốc, nhắc nhở VKSND các huyện, thành phố xây dựng và gửi báo cáo theo đúng thời gian, chất lượng; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và VKS các huyện, thành phố đối với công tác tổng hợp báo cáo. Thông qua báo cáo của VKSND các huyện, thành phố gửi lên, Văn phòng tổng hợp kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị để tổng hợp và hàng quý ban hành thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị nghiên cứu khắc phục hạn chế, thiếu sót nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp.

Tác giả: Trần Thị Tuyết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây