Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy

Thứ năm - 01/08/2019 02:54 897 0
Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại đối với Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân đối với đối tượng Trần Khánh Thành (SN 1975, trú tại tổ 2, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam nhận thấy:
            Theo hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Khánh Thành do UBND phường Hai Bà Trưng xây dựng thể hiện Trần Khánh Thành là đối tượng nghiện ma túy, ngày 21/9/2018 Thành sử dụng trái phép chất ma túy tại gia đình bị Công an phường Hai Bà Trưng lập hồ sơ xử phạt hành chính 750.000đ. Ngày 05/12/2018, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng đã ra Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với Trân Khánh Thành trong thời gian 3 tháng. Ngày 03/02/2019, Trần Khánh Thành tiếp tục sử dụng cỏ Mỹ tại nhà riêng và bị Công an phường Hai Bà Trưng phát hiện, lập biên bản nên Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường và tiến hành lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Thành theo quy định tại Điều 95, 96, 103, 104 Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Nghị định 136/2016/N§-CP ngµy 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221.
            Trong hồ sơ, Trạm trưởng Trạm y tế phường Hai Bà Trưng đã ký xác nhận, cung cấp các tài liệu như sau:
            -  Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 03/2/2019 đối với Trần Khánh Thành có nghiện ma túy (sử dụng cỏ Mỹ).
            - Phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các dạng chất thuốc phiện) ngày 27/2/2019 đối với Trần Khánh Thành (theo dõi 3 ngày).
            - Phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp dạng chất Amphetamine (AST) ngày 27/2/2019 đối với Trần Khánh Thành (theo dõi trong 5 ngày)
             - Phiếu trả lời kết quả về xác định người nghiện ma túy ngày 28/02/2019 đối với Trần Khánh Thành có nghiện ma túy (ma túy đá).
            Ngày 20/3/2019, Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Khánh Thành với thời gian 21 tháng.
           Ngày 25/3/2019, Trần Khánh Thành khiếu nại Quyết định số 09 nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xem xét không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Thành. Một trong những lý do nêu trong đơn khiếu nại đó là Thành không xét nghiệm ma túy vào ngày 03/02/2019 tại Trạm y tế phường Hai Bà Trưng nhưng trong hồ sơ lại có tài liệu xét nghiệm.
           Ngày 23/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tiến hành xác minh tại Trạm y tế phường Hai Bà Trưng và được Trạm trưởng Trạm y tế phường xác định: Trạm y tế phường không có khả năng, quyền hạn giám định được cỏ Mỹ trong cơ thể người nghiện ma túy sau khi sử dụng. Các phiếu nêu trên có trong hồ sơ là do Trạm y tế phường thực hiện theo đề nghị của Công an phường Hai Bà Trưng, thực tế Trạm y tế phường không tiến hành các thủ tục để xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy của Trần Khánh Thành (loại EMB-PUBINAC (cỏ Mỹ) ).
          Ngày 17/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành xác minh, làm việc với Trạm trưởng Trạm y tế phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý xác định: Các cán bộ y tế của Trạm y tế phường Hai Bà Trưng không ai có chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ y tế giao tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ; không được tập huấn về xét nghiệm các chất gây nghiện mà chỉ tiến hành thử nhanh đối với các trường hợp nghiện ma túy.
         Việc làm trên của Trạm trưởng Trạm y tế phường Hai Bà Trưng đã vi phạm khoản 3 Điều 6 Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®­­a vµo c¬ së cai nghiÖn b¾t buéc; vi phạm về thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
          Khoản 3 Điều 6 Nghị định 221 quy định: hành vi bị nghiêm cấm trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:
3. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;…”.
          Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP quy định:  Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung như sau:
         “1. Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ, y sĩ, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điều trị ct cơn nghiện ma túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ Y tế giao tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ, đang làm việc tại: Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an; phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc; phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các bộ, ngành khác.”
            Điều 3 Thông tư liên tịch số 17 quy định: “Thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy
           Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sĩ hoặc y sĩ, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, có chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn về chẩn đoán và điều trị cắt cơn nghiện ma túy do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ y tế, Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoặc các viện, bệnh viện, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện thực hiện tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận được Bộ y tế giao, đang làm việc tại các cơ sở y tế sau:
……….
           5. Trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các Bộ, ngành khác”.
           Để đảm bảo cho hoạt động xác định tình trạng nghiện ma túy tuân thủ đúng pháp luật, ngày 29/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kiến nghị số 1002/KN-VKS-HC yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Phủ Lý:
          - Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kịp thời chỉ đạo xem xét, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vi phạm nêu trên, trách nhiệm của người có liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.
          - Tổ chức rút kinh nghiệm chung đối với các Trạm y tế phường trên địa bàn thành phố để phòng ngừa vi phạm tương tự có thể xảy ra.
         Ngày 03/7/2019, Trung tâm y tế thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 38/BC-TTYT báo cáo kết quả tiếp thu thực hiện các nội dung kiến nghị của Viện KSND tỉnh./.

Tác giả: Phòng 9 - VKSND tỉnh Hà Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây