Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà nam xây dựng Chương trình công tác tổ chức cán bộ năm 2018

Thứ năm - 18/01/2018 02:53 1.136 0
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện công tác tổ chức cán bộ và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác kiểm sát năm 2018.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam xác định công tác tổ chức cán bộ năm 2018 của đơn vị là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và xây dựng Chương trình công tác với những nội dung chính như sau:
1. Công tác triển khai thi hành Luật
Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Tỉnh uỷ Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong việc triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, bao gồm: Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Luật tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam để thống nhất trong nhận thức và thực hiện.
2. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ công chức
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, chuyên sâu theo lĩnh vực theo hướng giảm đầu mối các đơn vị có tính chất tương đồng nhiệm vụ công tác, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; rà soát, điều chỉnh, bố trí Kiểm sát viên, công chức hợp lý, đảm bảo phân loại theo công việc để từng bước hình thành các chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực công tác. Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, những đơn vị được giao thêm nhiệm vụ và các khâu công tác dân sự, hành chính, thi hành án và khiếu tố nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp.
3. Công tác cán bộ
3.1. Công tác tuyển dụng công chức, Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP
Trên cơ sở biên chế giảm tự nhiên, thực hiện tinh giản biên chế và phương án tuyển dụng sinh viên khoá I, Đại học Kiểm sát Hà Nội, tuyển dụng đủ biên chế theo Kế hoạch đã được VKSND tối cao phê duyệt năm 2017, bảo đảm chất lượng, theo đúng Quy chế tuyển dụng công chức VKSND (ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao).
Thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các đơn vị còn thiếu, không bố trí lao động theo Hợp đồng 68 để thực hiện công việc chuyên môn không đúng quy định.
3.2. Công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động
Thực hiện nghiêm đánh giá, phân loại công chức, người lao động hằng năm, trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết tập sự, khen thưởng, kỷ luật theo nguyên tắc: công chức, người lao động được giao nhiệm vụ thì phải được đánh giá, phân loại; bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, đúng pháp luật.
Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của VKS 2 cấp đảm bảo chính xác, trên cơ sở các tiêu chí quy định và tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, sự tín nhiệm và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị để bố trí, sắp xếp phù hợp.
3.3. Công tác quy hoạch, luân chuyển, biệt phái công chức
Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý VKS 2 cấp giai đoạn 2016 - 2021; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 theo Hướng dẫn của VKSND tối cao và BTV Tỉnh uỷ Hà Nam.
Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức thuộc VKS 2 cấp; gắn công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, sắp xếp nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ trương Viện trưởng VKSND cấp huyện không là người địa phương và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, đơn vị.
Chủ động lựa chọn, giới thiệu những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để đề nghị điều động tăng cường cho VKSND cấp cao và VKSND tối cao.
3.4. Về tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp
Căn cứ chỉ tiêu Kiểm sát viên các ngạch đã được VKSND tối cao phân bổ, rà soát, tổng hợp số Kiểm sát viên giảm tự nhiên để xây dựng kế hoạch bổ sung đề nghị VKSND tối cao phê duyệt. Chọn cử các công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hạn chế số lượng dự thi tuyển Kiểm sát viên nhằm chọn được người đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm sát viên; điểm thi tuyển Kiểm sát viên là một trong những cơ sở quan trọng để xem xét, đánh giá, đề nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Lựa chọn các công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực nổi trội để Uỷ ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, đề nghị Viện trưởng VKSND cấp tỉnh bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp được thực hiện đúng theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao); không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý, chức danh tư pháp và điều chuyển làm công tác khác đối với lãnh đạo, Kiểm sát viên có vi phạm, thiếu sót đã được chấn chỉnh nhưng không khắc phục.
3.5. Về thực hiện chính sách cán bộ, tinh giản biên chế
Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn, cho hưởng và nâng phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, người lao động đúng quy định.
Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm của VKSND tỉnh đã đề ra, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao.
3.6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018, thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng bắt buộc hằng năm đối với công chức ít nhất 5 ngày/năm; tăng cường công tác đào tạo tại chỗ; tổ chức cuộc thi về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức.
Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh địa phương và các cơ sở đào tạo lựa chọn, cử các công chức đi bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên, học sau đại học…để đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm, thi nâng ngạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành.
3.7. Công tác quản lý, giáo dục công chức, người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập
Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục công chức, người lao động; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-VKSTC-T1 ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao) và các quy chế, quy định về công vụ, trật tự nội vụ của Ngành.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Chủ động rà soát, thẩm định chặt chẽ về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với các trường hợp được tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, du lịch…
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC-V9 ngày 05/11/2013 của VKSND tối cao về kê khai tài sản, thu nhập.
 
Năm 2018, VKSND tỉnh Hà Nam quán triệt, thực hiện phương châm của lãnh đạo VKSND tối cao là: Lãnh đạo cần “công tâm, công bằng, sự thuyết phục”; cán bộ cấp dưới phải “trung thực, trách nhiệm và tận tuỵ” với công việc; quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung mà Chương trình công tác tổ chức cán bộ đã đề ra./.

 

Tác giả: Thu Thuỷ - Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây