Xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ ba - 11/10/2022 03:32 842 0
Trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam và các cấp uỷ chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng, trong đó luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác định "công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn hoạt động của Đảng, là một sức mạnh to lớn, một vũ khí sắc bén, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng" như Bác Hồ đã khẳng định. Trong thời gian qua Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của công chức, đảng viên, coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Đảng ủy luôn xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng. Tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt việc học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; quán triệt, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đảng ủy VKSND tỉnh xây dựng Kế hoạch học tập, làm theo Bác theo Chuyên đề năm 2022 với nội dung “Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị VKSND tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhằm ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”; Kế hoạch xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng Đảng bộ cơ sở 4 tốt” để thực hiện. Tập trung đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để chuyển từ việc "học tập" sang "làm theo", từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu; đề cao sự nêu gương của công chức, đảng viên, nhất là những người đứng đầu trong từng việc làm cụ thể với phương châm "nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Xác định nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khoá XII, Kết luận số 21-KL/TW về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiệu quả, Đảng ủy đã tổ chức buổi Tọa đàm với nội dung "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Nhận diện những biểu hiện suy thoái và giải pháp phòng ngừa", qua đó giúp cho công chức, đảng viên nhận diện rõ hơn về một số biểu hiện suy thoái thường gặp, sát với nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để có giải pháp phòng ngừa vi phạm.

toa dam web 1
Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Tọa đàm

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được chú trọng, đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Đảng ủy đã sáp nhập từ 10 chi bộ xuống còn 8 chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn cấp ủy khi có biến động về công tác cán bộ. Xác định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", do vậy Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm sát và công tác Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay đã phối hợp với chính quyền cơ quan cử 120 công chức đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ kiểm sát, trình độ lý luận chính trị; tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022, qua đó góp phần nâng cao trình độ cho công chức, đảng viên và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ Bí thư chi bộ.

cac thi sinh tham gia 1
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 của Đảng bộ VKSND tỉnh

Tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy trong Đảng bộ chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Điểm nổi bật trong thời gian qua là các chi bộ đã đăng ký và thực hiện tốt, có hiệu quả nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị. Các hoạt động tổ chức sinh hoạt dã ngoại, về nguồn đạt được kết quả thiết thực, qua đó tăng cường sự đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, khách quan, công tâm. Tỷ lệ các tổ chức đảng trong Đảng bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều trên 95%, trong đó số tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt trên 20%.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng và kiểm tra, giám sát vai trò tiên phong, gương mẫu của công chức, đảng viên. Đảng ủy VKSND tỉnh ban hành Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 20/6/2022 "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong công chức đảng viên" để triển khai thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và các chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 100% các tổ chức đảng trực thuộc và giám sát thường xuyên đối với đảng viên theo thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu, chi, sử dụng đảng phí, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên...; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 100% Bí thư chi bộ trong thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương. Các chi bộ và đảng viên, sau kiểm tra, giám sát, đều có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

IMG 2381
Các đoàn thể VKSND tỉnh thăm và tặng quà hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đoàn thể, đơn vị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ lũ lụt miền Trung..., chỉ riêng trong năm 2021 đã ủng hộ với số tiền hơn 120 triệu đồng;

Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Hằng năm, đã chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác kiểm sát và Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Nam về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Chủ động, tích cực, sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp với phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả". Do đó hằng năm, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QHH ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu của Ngành, Kế hoạch công tác kiểm sát của VKSND tỉnh đề ra. Đã kiểm sát 100% việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt 10% chỉ tiêu Quốc hội); truy tố bị can đúng tội đạt 99,9%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được tòa án chấp nhận đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội. Thông qua công tác kiểm sát, đã thẳng thắn chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc, kịp thời kháng, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt 20% chỉ tiêu Quốc hội)... Tiếp tục triển khai "số hóa" hồ sơ vụ án, đã phối hợp với TAND tỉnh ký Kế hoạch phối hợp tổ chức phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; tích cực tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm; tổ chức Cuộc thi viết luận tội tại phiên tòa hình sự và bài phát biểu tại phiên tòa dân sự; xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ; tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn nghiệp vụ... để nâng cao trình độ, kỹ năng tranh tụng cho công chức, Kiểm sát viên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn, nhiều vụ án về tham nhũng, chức vụ, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, được dư luận đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát thi hành án; công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp... được tăng cường, đạt chất lượng hiệu quả cao. Ngành KSND tỉnh Hà Nam đã chủ động triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ do Quốc hội giao thêm, góp phần thiết lập kỷ cương, kỷ luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho pháp luật được áp dụng nghiêm minh và thống nhất; đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định truyền thống của Ngành KSND: "Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân".

Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, từ đầu nhiệm kỳ (năm 2020) đến nay, đơn vị VKSND tỉnh liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng "Cờ đơn vị thi đua xuất sắc" của ngành Kiểm sát nhân dân và của Chủ tịch UBND tỉnh, được tặng Huân chương lao động hạng Nhì; Đảng bộ VKSND tỉnh liên tục nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Nhìn lại kết quả đã đạt được càng thêm khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống vẻ vang 62 năm của Ngành KSND nói chung và 25 năm của Ngành KSND tỉnh Hà Nam nói riêng, trong thời gian tới, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Trần Thế Kính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây