Kế hoạch tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ tư - 25/11/2015 04:12 1.920 0
Kế hoạch tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
            TỐI CAO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 144/KH-VKSTC-VP
 
                 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
               Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016
                                           của ngành Kiểm sát nhân dân

 
Thực hiện Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015, VKSND tối cao xây dựng Kế hoạch tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH
- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2015 trong toàn Ngành; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2016.    
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016.

II. YÊU CẦU
 - Báo cáo tổng kết cần đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2015; tập trung phân tích những mặt chưa làm được; xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; những khó khăn, vướng mắc trong công tác.    
- Việc xây dựng chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác năm 2016 phải bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Ngành; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác năm 2015.
- Việc tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng trong toàn Ngành theo đúng tiến độ đặt ra.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng các tài liệu tổng kết năm 2015 và triển khai công tác năm 2016
1.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2015
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của cơ quan, đơn vị theo Đề cương ban hành kèm theo Kế hoạch này (các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện).
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của ngành Kiểm sát nhân dân (Văn phòng VKSND tối cao thực hiện).
1.2. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
 -  Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 theo hướng dẫn của Vụ Thi đua - Khen thưởng, VKSND tối cao (các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện).
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của toàn Ngành (Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao thực hiện).
1.3. Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 và Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2016
 Văn phòng VKSND tối cao xây dựng Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016; Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016.
 1.4. Các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác
 - Viện kiểm sát các cấp xây dựng kế hoạch công tác năm 2016 của Viện kiểm sát cấp mình.
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2016 của đơn vị; đồng thời xây dựng hướng dẫn công tác đối với các đơn vị, Viện kiểm sát cấp dưới về lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm theo dõi, quản lý.
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, chương trình và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 trong ngành Kiểm sát quân sự. 
1.5. Các báo cáo chuyên đề và tham luận
Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao cho một số đơn vị trực thuộc, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh xây dựng báo cáo chuyên đề, bài tham luận để sử dụng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 (có hướng dẫn bằng văn bản riêng).
 2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát năm 2016
Dự kiến tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27/12/2015, tại Tp. Hồ Chí Minh; thời gian, địa điểm cụ thể và thành phần của Hội nghị thực hiện theo Kế hoạch riêng.
3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016 tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sau Hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND các cấp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của đơn vị trước ngày 20/01/2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Báo cáo của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tổng hợp) trước 14 giờ 00 ngày 07/12/2015.
- Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao có trách nhiệm tổng hợp số liệu kết quả công tác 12 tháng để phục vụ tổng kết công tác của toàn Ngành và gửi Báo cáo thống kê 12 tháng đến Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tổng hợp) chậm nhất là ngày 07/12/2015.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của toàn Ngành hoàn thành trước ngày 15/12/2015.
- Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 hoàn thành trước ngày 15/12/2015.
- Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tổng hợp) chậm nhất 07 ngày trước khi tổ chức Hội nghị, để phân công Lãnh đạo VKSND tối cao dự và chỉ đạo.
- Chương trình, Kế hoạch, Hướng dẫn công tác năm 2016 của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tổng hợp) trước ngày 30/01/2016 để theo dõi, tổng hợp.
- Các đơn vị tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu vào Phụ lục (theo mẫu gửi kèm Kế hoạch này) và gửi cùng với Báo cáo tổng kết công tác năm 2015. VKSND cấp cao, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ­ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Viện kiểm sát cấp dưới xây dựng báo cáo theo đúng Kế hoạch này. 
Đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phát sinh những trường hợp đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội theo khoản 1, khoản 2 Điều 107 và điểm b khoản 2 Điều 164 Bộ luật tố tụng hình sự (ở Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát), Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội phải có báo cáo riêng về những trường hợp này. Báo cáo nêu rõ việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên có liên quan, hình thức xử lý (kèm theo danh sách vụ án, bị can; lãnh đạo, Kiểm sát viên liên quan) và gửi kèm Báo cáo tổng kết.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng các VKSND cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 
Nơi nhận:                                                                      
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/cáo);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao (để       
   phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- Các VKSND cấp cao;
- VKSND tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TH.                              
               KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
                  Nguyễn Hải Phong

Tác giả: Theo: vkstc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây