Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2015 các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thứ ba - 27/10/2015 20:39 1.453 0
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2015 các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
 Số: 520/TB-VKSTC                           Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015


 
THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2015 các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
  Ngày 12/10/2015, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2015 các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao. Tại Hội nghị, sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý III, các ý kiến thảo luận của Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, ý kiến của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã kết luận chỉ đạo những nội dung sau:
Trong quý III/2015, các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp hoàn thànhtốt nhiều nhiệm vụ công tác trọng tâm,nổi bật là:
- Công tác triển khai thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội được đẩy mạnh: đã thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của VKS các cấp, của các đơn vị thuộc VKSND tối cao theo quy định của Luật; cơ bản hoàn thành việc giao nhận hồ sơ, tài liệu giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan và 3 VKSND cấp cao theo quy định mới về thẩm quyền; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, bảo đảm theo đúng Kế hoạch đề ra;
- Công tác xây dựng thể chế đã hoàn thành nhiều nội dung trọng tâm của năm 2015: Xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014; tập trung hoàn thiện dự án BLTTHS (sửa đổi) để trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp Thứ 10; tích cực tham gia xây dựng các dự án luật quan trọng khác về tư pháp; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế tổ chức hoạt động và quy chế nghiệp vụ.
- Công tác thực hành quyền công tố tiếp tục được tăng cường; tập trung giải quyết các vụ án có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài hoặc dư luận quan tâm; các vụ án lớn về tham nhũng, chức vụ;...công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tốt, góp phần bảo đảm chính trị xã hội ổn định, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp.
- Công tác tham mưu đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, phục vụ tốt hoạt động giám sát thường kỳ, giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả.
 - VKSND tối cao đã đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V ngành KSND; chỉ đạo các cấp Kiểm sát tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi và làm tốt công tác giáo dục truyền thống của Ngành.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện những nội dung sau:
1.  Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu và phân công trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 02/01/2015 về nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan VKSTC năm 2015, Chương trình công tác Quý IV/2015 do Văn phòng chuẩn bị, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội.
- Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Bộ công an, TAND tối cao tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết và đưa ra xét xử 08 vụ án lớn về kinh tế, chức vụ, tham nhũng trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
- Giải quyết dứt điểm một số vụ án giám đốc thẩm, án tử hình có đơn kêu oan.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
2. Văn phòng và các đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị tốt các báo cáo tài liệu  của Viện trưởng VKSND tối cao tại kỳ họp Thứ 10, Quốc hội khóa XIII; triển khai tổng kết công tác của Ngành trong nhiệm kỳ Quốc hội hóa XIII; chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến Ngành tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cuộc họp của Bộ Chính trị.
3. Hoàn thiện Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua tại kỳ họp Thứ 10. Tích cực tham gia các dự án luật khác, đặc biệt là những dự án luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.
- Khẩn trương, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là đối với 07 dự án luật Quốc hội sẽ thông qua tại kỳ họp Thứ 10;  hoàn thành và nghiệm thu các Đề tài khoa học, Chuyên đề nghiệp vụ năm 2015.
Tập trung sửa đổi Chỉ thị số 03/CT- VKSTC-VPT1, ngày 19/6/2008 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VPT1, ngày 17/5/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính; phối hợp sửa đổi Thông tư liên tịch số 17/TTLT/VKSTC-BCA-TATC-BQP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS và tổ chức ký trước tháng 12/2015; sửa đổi Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC - BCA-BTP-BQP-BTC-BNNVPTNT ngày 02/11/2012 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự.
4. Các đơn vị hoàn thiện hệ thống quy chế về tổ chức và hoạt động, quy chế nghiệp vụ trình lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành; từ trình ký ban hành các quy chế phải có đủ 4 chữ kí, bao gồm: Chữ ký của Thủ trưởng đơn vị soạn thảo; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ pháp chế và lãnh đạo Viện phụ trách; sau khi ban hành quy chế, các đơn vị triển khai thực hiện ngay việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức, cán bộ cho phù hợp với quy định mới; tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong công tác nghiệp vụ; không phân công cán bộ trực tiếp giải quyết án khi có dấu hiệu vi phạm.
5. Tiến hành kiểm tra toàn diện công tác đối với VKSND địa phương theo Kế hoạch số 13/KH-VKSTC ngày 26/02/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao; không kiểm tra trùng thời điểm địa phương tổ chức Đại hội Đảng; thực hiện lồng ghép về nội dung kiểm tra đối với những lĩnh vực, khâu công tác có cùng tính chất và theo hình thức liên Vụ; tập trung kiểm tra đối với đơn vị có nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác. Công tác kiểm tra năm 2015 hoàn thành trước ngày 15/12/2015. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND địa phương, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm của toàn Ngành.
6. Văn phòng triển khai xây dựng Đề án về sửa đổi hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ; Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin xây dựng Đề án về hệ thống chỉ tiêu thống kê, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật mới về hoạt động tư pháp.
7. Đối với VKSND cấp cao, lãnh đạo Viện sẽ có cuộc họp riêng để cho ý kiến chỉ đạo về các vấn đề tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn và các điều kiện khác, đảm bảo thực hiện tốt các quy định mới Luật tổ chức VKSND năm 2014.
8. Tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo theo Kế hoạch đề ra; các hội nghị do các đơn vị Vụ 9, Vụ 10 và Vụ 11 chủ trì cần thực hiện lồng ghép về nội dung và tổ chức vào đầu năm 2016.
9. Cục thống kê tội phạm và CNTT xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát về kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và công tác chuyên môn tại VKSND tỉnh Bắc Giang, để tham mưu đề xuất lãnh đạo Viện phổ biến, nhân rộng trong toàn Ngành.
10. Văn phòng chủ trì và phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tài liệu tiến hành tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016; dự kiến tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát vào ngày 28/12/2015 (Văn phòng sẽ thông báo cụ thể sau).
Trên đây là kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao tại cuộc họp giao ban công tác Quý III năm 2015, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
- Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;
- VKS Quân sự Trung ương;
- Các VKSND cấp cao;
- Các VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đại diện Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh;
- Lư­­u: VT, TH.
 
TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Đức Anh

 

Tác giả: Theo: vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây