LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Thứ hai - 10/12/2012 22:59 1.844 0
Như tin đã đưa, trong hai ngày 06, 07/12/2012, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003”.
Tại Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.
 
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG
 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
tại Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức
Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”
 
 
 
Thưa các đồng chí!
Hôm nay, tôi hết sức rất vui mừng đến dự Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị và qua các đồng chí, gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành trong Ngành, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất và xin chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
Thưa các đồng chí!
Qua theo dõi công tác tư pháp và nghe các báo cáo tại Hội nghị hôm nay, tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong những năm qua, mặc dù tình hình tội phạm còn gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, đối tượng, lĩnh vực phạm tội đa dạng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, song các ngành tư pháp trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị với ngành Kiểm sát nhân dân.
          Tuy nhiên, đối chiếu với các yêu cầu của công tác tư pháp và nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thì kết quả mà chúng ta đạt được vẫn còn khiêm tốn: chất lượng của công tác tư pháp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình, vẫn còn bỏ lọt tội phạm và còn oan, sai, vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân... Chính vì vậy, đòi hỏi cần phải đẩy mạnh cải cách tư pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn.
Thưa các đồng chí!
Trong thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”… vẫn chưa giảm. Yêu cầu của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp sẽ ngày càng cao; các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và mọi vi phạm pháp luật. Để đáp ứng được yêu cầu đó, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng đã nhấn mạnh mục tiêu là “phải xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”. Đồng thời Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ: “Cải cách mạnh mẽ các thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, nhưng thuận tiện, bảo đảm sự tham gia và giám sát của nhân dân đối với hoạt động tư pháp; bảo đảm chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, lấy kết quả tranh tụng tại tòa làm căn cứ quan trọng để phán quyết bản án và coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp”. Để thực hiện quả mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi phải kịp thời sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Triển khai thực hiện hai Chiến lược nêu trên, Quốc hội khóa XIII cũng đã ban hành Chương trình xây dựng luật của toàn khóa. Trong đó, Ngành kiểm sát nhân dân được Quốc hội giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự. Đây là hai đạo luật có vị trí rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và Viện kiểm sát nhân dân nói riêng; đến việc bắt, giam, tha, phán xét một con người. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra đối với quá trình xây dựng các đạo luật này là phải tổng kết đầy đủ, sâu sắc, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất kế thừa những quy định đang phát huy tác dụng tích cực, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời cũng xác định những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và các điều kiện cụ thể ở nước ta về mọi mặt.
Với ý nghĩa như vậy, một lần nữa thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương ngành Kiểm sát nhân dân đã đề cao trách nhiệm, sớm chủ động, tích cực tổ chức Hội nghị này nhằm tạo cơ hội để Lãnh đạo liên ngành tư pháp trung ương, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, cán bộ, kiểm sát viên trong toàn Ngành thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện luật.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau đây để các đồng chí cùng quán triệt thực hiện:
Thứ nhất, tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự phải được tiến hành công phu, nghiêm túc và có chất lượng. Qua tổng kết, phải làm rõ được những kết quả, ưu điểm nổi bật của các luật này; phân tích sâu sắc, cụ thể để thấy rõ những quy định nào của luật không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, những quy định nào của luật đúng nhưng do tổ chức thực hiện chưa tốt cần chấn chỉnh lại việc tổ chức thực hiện; những quy định nào cần phải bổ sung để có thể giải quyết tốt những vấn đề mới mà thực tiễn đã đặt ra. Đây chính là cơ sở thực tiễn để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung luật.
Thứ haithời gian qua, cải cách tư pháp được Đảng ta tích cực chỉ đạo và xem đây là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Việc nghiên cứu, sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự phải quán triệt đầy đủ, đúng đắn quan điểm, chủ trương cải cách tư pháp thể hiện trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, một trong những nội dung quan trọng của Cương lĩnh và Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ là phải bảo đảm sự kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Qua thảo luận cho ý kiến lần đầu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã thể hiện ý chí là phải tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước. Không ít ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị cần xem xét việc giao lại chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội (kiểm sát chung) để ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện nhằm khắc phục những bất cập trong cơ chế kiểm tra, giám sát hiện nay ở Nhà nước ta. Từ những vấn đề gợi mở nêu trên, đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, tích cực đóng góp ý kiến vào quá trình sửa đổi Hiến pháp thời gian tới và cụ thể hóa trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) tới đây.
Thứ ba, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) phải đáp ứng mục tiêu chung của việc đổi mới các cơ quan tư pháp, đó là: bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, đề cao sự độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật, xác định đúng, đủ quyền năng, trách nhiệm pháp lý của từng cơ quan và từng chức danh tư pháp. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát các cấp để bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; xây dựng Viện kiểm sát thực sự trở thành thiết chế hữu hiệu trong việc kiểm soát việc thực hiện quyền lực tư pháp.
Thứ tư, sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự phải tạo lập hệ thống các thủ tục dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Một nền tư pháp dân chủ, tiến bộ, mang đậm tính nhân văn sẽ không chấp nhận các thủ tục rườm rà, thiếu chặt chẽ, gây khó khăn cho người dân khi tiếp cận công lý. Tăng cường vai trò của người bào chữa để thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa. Bổ sung các quy định nhằm tăng cường khả năng phát hiện tội phạm; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm quá trình giải quyết vụ án được khách quan, kịp thời và hiệu quả. Sửa đổi các quy định nhằm phân định rành mạch thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp trong hoạt động tố tụng tư pháp theo hướng tăng quyền và tăng trách nhiệm cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán để họ chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi và quyết định tố tụng của mình, tạo cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vừa hồng, vừa chuyên, có đầy đủ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh.
Thứ năm, để đảm đương được trọng trách nêu trên, vấn đề có tính quyết định, đó là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, tinh thông về pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, cần rà soát để sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn đối với kiểm sát viên nhằm đáp ứng đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đổi mới thủ tục giới thiệu, tuyển chọn, bổ nhiệm kiểm sát viên nhằm bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công tâm, loại bỏ các quy định mang hình thức, thiếu chính xác. Khẩn trương nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới các quy định về thời hạn bổ nhiệm các chức danh tư pháp nói chung và chức danh kiểm sát viên nói riêng, sớm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định. Đồng thời, ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động hơn nữa trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Thưa các đồng chí!
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những nhiệm vụ hết sức to lớn, nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn và thách thức. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đáng tự hào trên 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Với tinh thần đó, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân luôn nêu cao bản lĩnh, tăng cường niềm tin và sức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin chúc tất cả các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!
 
 
 
 
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ UÔNG CHU LƯU,
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
tại Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức
Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”
 
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trước hết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi tới đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, các đồng chí Kiểm sát viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và tất cả các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị thành công.
Thưa các đồng chí!
Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói riêng (trong đó có Viện kiểm sát nhân dân) là một chủ trương quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế và cơ chế vận hành cụ thể để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp” theo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49 -NQ/TW và Kết luận 79 -KL/TW của Bộ Chính trị.
Hiện nay, Quốc hội đã ra Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, giao nhiệm vụ cho VKSND tối cao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Một trong những quan điểm chỉ đạo, cũng là yêu cầu đối với việc xây dựng 02 dự án Luật nêu trên là phải trên cơ sở tổng kết đầy đủ, đánh giá sâu sắc, toàn diện những ưu điểm, hạn chế của Luật tổ chức VKSND và Bộ luật TTHS hiện hành; tiếp tục kế thừa những quy định trước đây còn phù hợp, đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với các chủ trương của Đảng và tình hình thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Vì vậy, tôi rất vui mừng được dự Hội nghị của Ngành kiểm sát với chủ đề “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”. Hội nghị này là một sáng kiến rất có ý nghĩa, thể hiện sự nhạy bén và trách nhiệm cao của ngành Kiểm sát; tạo cơ hội cho các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương, thành viên Ban soạn thảo, nhất là cán bộ, công chức, Kiểm sát viên trong toàn ngành Kiểm sát, các nhà hoạt động thực tiễn… có điều kiện thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của VKSND và thủ tục tố tụng hình sự theo tinh thần và nội dung cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các quý vị đại biểu quan tâm một số vấn đề sau đây:
Thứ nhất, việc nghiên cứu, sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự lần này có thuận lợi cơ bản là Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI về đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN; đồng thời Bộ chính trị đã ban hành các Nghị quyết về cải cách tư pháp, Quốc hội đang tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là những cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng cho việc tiến hành tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi các đạo Luật này. Do đó, việc tiến hành tổng kết, nghiên cứu, xây dựng các đạo luật này cần phải bám sát và nhận thức đầy đủ, đúng đắn các quan điểm, tư tưởng đã nêu trong văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là những chủ trương về cải cách tư pháp, về hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp (trong đó có Viện kiểm sát) và hoàn thiện các thủ tục tố tụng hình sự. 
Thứ hai, Hội nghị này nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thi hành Luật tổ chức VKSND và Bộ luật TTHS trong toàn ngành kiểm sát, trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung đối với hai đạo luật nêu trên. Do đó, khác với Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoặc phổ biến chủ trương chính sách, các đồng chí cần phải trên cơ sở thực tiễn tổ chức, hoạt động của ngành kiểm sát, từ thực tiễn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đánh giá, phân tích các quy định của Luật, làm rõ các vấn đề thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đề xuất những giải pháp khắc phục, hoàn thiện.
Thứ ba, trong quá trình xây dựng Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), các đồng chí cần đặc biệt chú ý đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống Viện kiểm sát 4 cấp (theo hướng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện kiểm sát nhân dân khu vực), phù hợp với hệ thống tổ chức của Tòa án nhân dân, phải đáp ứng yêu cầu gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời, bảo đảm tạo cơ chế thuận lợi (cả về tổ chức bộ máy, cơ cấu cán bộ, Kiểm sát viên, đào tạo, về cơ sở vật chất…). Về nguyên tắc hoạt động: Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo; Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên; Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân.
Một vấn đề nữa cần chú ý khi xây dựng Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) đó là vấn đề cơ quan điều tra của VKSND tối cao. Đây là một nội dung đang được Đảng và Quốc hội giao cho các cơ quan nghiên cứu để báo cáo trong quá trình xây dựng Đề án “Tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối” và xây dựng dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tôi cũng đề nghị VKSND tối cao chỉ đạo tổng kết, đánh giá lại toàn bộ quá trình hơn 50 năm thực hiện công tác điều tra hình sự của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời tổ chức nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới; trên cơ sở đó báo cáo với Đảng, với Quốc hội những luận cứ xác đáng, có tính thuyết phục cho việc đổi mới mạnh mẽ Cơ quan điều tra của ngành Kiểm sát nhân dân để cơ quan này hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
Thứ tư, đối với việc xây dựng Bộ luật TTHS (sửa đổi), các đồng chí cần tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung cần quy định để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp đã được nêu trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, đó là: “Hoàn thiện các thủ tục tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”, “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử”; đổi mới việc tổ chức phiên tòa, phân định rành mạch các chức năng cơ bản của tố tụng hình sự, nhất là yêu cầu bảo đảm sự kiểm soát giữa các cơ quan trong quá trình tiến hành tố tụng và bảo đảm sự tham gia giám sát của nhân dân đối với hoạt động tố tụng hình sự; các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Bộ luật lần này phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng… Đây là các nguyên tắc định hướng và cũng là các yêu cầu cơ bản cần phải được quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ trong nội dung của Bộ luật TTHS (sửa đổi).
Để làm tốt nhiệm vụ tổng kết thực tiễn thi hành và đề xuất, kiến nghị xây dựng Bộ luật TTHS (sửa đổi), trước hết là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao- với tư cách là cơ quan được Quốc hội giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Bộ luật. Do đó, việc tổ chức Hội nghị cả ba cấp toàn ngành Kiểm sát lần này là một cách làm mới, sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, một cách làm thận trọng, khoa học của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thu nhận được nhiều kết quả tốt, phục vụ cho việc tổng kết và sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) theo đúng tiến độ về thời gian và bảo đảm chất lượng.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, một lần nữa xin kính chức đồng chí Chủ tịch nước và tất cả các đồng chí, các quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Tác giả: vksndtc.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây