Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

Thứ ba - 17/12/2013 20:44 3.193 0
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ AM
_________________
 
Số: 23/KH-VKS
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________
 
Hà Nam, ngày  05 tháng  12 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam
 
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động ở VKS 2 cấp và toàn thể nhân dân.
 
2. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với kiểm tra, giáo dục đạo đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; gắn kết công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến nhân dân.
 
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai sâu rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của nhân dân trong từng giai đoạn; góp phần xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong mỗi cán bộ, công chức và nhân dân, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 
1. VKS 2 cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của các đơn vị. Phối hợp với cấp uỷ đảng cùng cấp tổ chức quán triệt để cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tôn trọng, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động gia đình và mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; coi đây là một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá tư cách đảng viên, công chức.
 
Thực hiện có hiệu quả các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ như: Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”; Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016”; Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016”…Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
2. Các phòng nghiệp vụ, VKSND huyện, thành phố bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của địa phương, đơn vị mình, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị và công dân thực hiện nghiêm các quy định của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật khác về dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, giải phóng mặt bằng, bảo vệ tài nguyên môi trường, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức… và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.
 
3. VKS 2 cấp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và công dân bằng các hình thức như:
 
+ Phổ biến pháp luật trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật bằng văn bản hoặc truy cập trên Internet; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh, niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, đơn vị. Các cán bộ, Kiểm sát viên có trách nhiệm giải thích, cung cấp các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết khi công dân có yêu cầu.
 
+ Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là qua việc duy trì quyền công tố tại các phiên toà xét xử lưu động, tham gia các phiên toà xét xử vụ án dân sự; hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và hoạt động trợ giúp pháp lý.
 
+ Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể.
+ Đăng tải các bài viết về kết quả thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu, áp dụng pháp luật; trao đổi kinh nghiệm trên trang thông tin, điện tử của VKSND tỉnh để cán bộ, Kiểm sát viên tham khảo, học tập, rút kinh nghiệm.
Tích cực tham gia viết tin, bài gửi báo Hà Nam, Đài phát thanh địa phương tuyên truyền pháp luật và kết quả hoạt động của Ngành Kiểm sát.
 
4. Hàng năm VKS 2 cấp triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cao điểm từ ngày 03 đến ngày 9/11 với các hoạt động như:
+ Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật;
+ Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và những đạo luật có liên quan được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)…;
+ Phổ biến, thông tin về các văn bản pháp luật mới và thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực được các cơ quan, tổ chức và nhân dân quan tâm như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hoà giải ở cơ sở, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân…
+ Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật;
+ Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh về Ngày Pháp luật trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Hà Nam.
+ Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức như hội thảo, toạ đàm, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.
+ Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện “Xây dựng nông thôn mới”, Năm an toàn giao thông, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.
+ Riêng trong ngày 9/11, các đơn vị tập trung thực hiện tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh, qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức hội nghị về Ngày pháp luật và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày pháp luật.
 
5. VKS 2 cấp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế của cơ quan, điều lệ các tổ chức hội, đoàn thể. Phát động đợt cao điểm chấp hành pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tìm hiểu, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân. Công khai các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Tăng cường quản lý đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị; kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên VKS 2 cấp nắm chắc các quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó xác định rõ nội dung, chương trình, phương thức phối hợp, hình thức triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng về cơ sở. Tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp xây dựng các vụ án trọng điểm, đưa đi xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra tội phạm để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, răn đe và ngăn ngừa tội phạm.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Viện trưởng VKSND huyện, thành phố; Trưởng phòng nghiệp vụ phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm có trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Viện KSND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện Kế hoạch này và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng VKSND tối cao;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các đ/c Lãnh đạo Viện;
- Các phòng NV - VKS tỉnh (để th/hiện);
- VKSND huyện, thành phố (để th/hiện);
- L­ưu P9, VP.
 VIỆN TRƯ­ỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Ngọc Tuyến
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: VKSND TỈNH HÀ NAM

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây