Nghị quyết của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Hà Nam về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội

Thứ tư - 12/06/2013 05:59 2.361 0
 
TỈNH UỶ HÀ NAM
BAN CÁN SỰ ĐẢNG VKSND
TỈNH HÀ NAM
*
Số: 54 -NQ/BCSĐ

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
____________________________________
 
Phủ Lý, ngày 10 tháng 5 năm 2013
 
 
                 NGHỊ QUYẾT
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tổ chức thực hiện
Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng,
chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân,
của Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013
 
          Năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về công tác an ninh trật tự hàng năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Quy định số 195-QĐ/TU ngày 28/10/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-VKSNDTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân.
Kết thúc năm công tác, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả như: Chủ động kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra, phối hợp giải quyết đạt tỷ lệ 98%. Tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong giải quyết án hình sự. Không để xảy ra trường hợp nào bắt, giữ, giam, khởi tố, truy tố oan sai hoặc Toà án tuyên bị cáo không phạm tội. Tỷ lệ giải quyết án cao. Ban hành các yêu cầu, quyết định tố tụng, kháng kiến nghị có căn cứ, đúng quy định pháp luật, được chấp nhận, tiếp thu, khắc phục, sửa chữa. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, thông báo rút kinh nghiệm đối với cấp huyện được tăng cường. Lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên cũng từng bước được đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức thành công cuộc thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong toàn ngành, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Tuy nhiên, công tác kiểm sát vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định, đó là: Hoạt động phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong một số vụ việc chưa kịp thời; chưa khắc phục được tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng do lỗi của Kiểm sát viên. Hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự còn ở mức độ. Trình độ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của một số cán bộ, Kiểm sát viên còn hạn chế. Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng ở một số đơn vị thiếu chặt chẽ, thậm chí thiếu kiên quyết trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết số 49; Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, Chương trình công tác của Ban cán sự đảng VKSND tối cao năm 2013 và nhất là việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013; Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội với các nội dung như sau:
 
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
 
1. Quan điểm
Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh, sự phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, cấp uỷ Đảng cùng cấp trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.
 
2. Mục tiêu
Để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về một số nhiệm vụ, giải pháp và những chỉ tiêu cụ thể như:
+ Làm tốt công tác thực hành quyền công tố, công tác kiểm sát xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; phát hiện kịp thời và yêu cầu xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%. Kiểm sát viên phải chủ động, tích cực tranh luận, đối đáp tại phiên toà xét xử các vụ án hình sự. Bảo đảm các kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các loại án phải có căn cứ và đúng pháp luật, nâng tỷ lệ các kháng nghị được Toà án chấp nhận đạt trên 70%.
+ VKS 2 cấp báo cáo, đánh giá đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong các hoạt động tư pháp; thống kê, phân tích tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.
 
+ Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực; tăng cường công tác giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức để xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.
 
 
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 
 
1. Phòng 1, Phòng 2, VKSND huyện, thành phố tăng cường phối hợp phân loại, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Quy chế phối hợp số 01 liên ngành cấp tỉnh. Phối hợp với Cơ quan điều tra nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trên 90%, hạn chế việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để kéo dài quá hạn luật định.
 
Nâng tỷ lệ xử lý hình sự sau bắt, tạm giữ đạt từ 95% trở lên. Kiểm sát chặt chẽ từ khi vụ án được khởi tố, đề ra yêu cầu điều tra trong suốt quá trình điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Kiên quyết không phê chuẩn những lệnh, quyết định không đủ căn cứ, không đúng quy định pháp luật. Phối hợp với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 80%. Hạn chế thấp nhất tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dưới 6%), hạn chế các vụ án bị huỷ để điều tra hoặc xét xử lại có trách nhiệm của VKS. Không để xảy ra việc đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội hoặc Toà án tuyên bị cáo không phạm tội. 
 
Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp theo Quy định 195-QĐ/TU ngày 28/10/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ trọng án, án tham nhũng, kinh tế, ma tuý phức tạp, được cấp uỷ, dư luận xã hội quan tâm…Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Toà án xây dựng án trọng điểm, án rút gọn để tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử kịp thời; phối hợp với Toà án tổ chức tốt các phiên toà xét xử lưu động, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Thực hiện tốt các chuyên đề nghiệp vụ của Ngành, đề án của Chính phủ về đấu tranh phòng chống tội phạm và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013 theo chỉ đạo của VKSND tối cao.
 
2. Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, VKSND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Kiểm sát viên rèn luyện kỹ năng thẩm vấn, tranh luận, thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Toà án, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị hoặc báo cáo đề nghị kháng nghị theo thẩm quyền.
 
Lựa chọn một số phiên toà xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm có bị cáo chối tội, có luật sư tham gia bào chữa để Kiểm sát viên 2 cấp tham dự, học tập nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà.
 
Tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự để phát hiện và kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử, giám định tư pháp, bào chữa, định giá tài sản…
 
3. Phòng 4, VKSND huyện, thành phố kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án hình sự, bảo đảm không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định; chú trọng kiểm sát các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ, trốn thi hành án.
 
Định kỳ và đột xuất kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam nhằm bảo đảm chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù; kịp thời phát hiện vi phạm để kiến kháng nghị yêu cầu khắc phục.
 
Phòng 4 có trách nhiệm tham mưu với Lãnh đạo Viện có quan điểm đối với các trường hợp phạm nhân chết, được đề nghị xét hoãn, tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, xét miễn, đặc xá đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 
4. Phòng 5, VKSND huyện, thành phố kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định của Toà án; tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định của Toà án bị huỷ do lỗi của Kiểm sát viên không làm tốt công tác kiểm sát. Tổng hợp vi phạm của Toà án trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính…để kiến nghị yêu cầu khắc phục. Phối hợp với Toà án tổ chức một số phiên toà để các Kiểm sát viên tham dự nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng tham gia tố tụng tại phiên toà, phiên họp của Kiểm sát viên.
 
5. Phòng 10, VKSND huyện, thành phố kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và việc tổ chức thi hành án dân sự. Tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự của Cơ quan thi hành án dân sự; tập trung kiểm sát việc phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án, các việc có điều kiện thi hành nhưng để kéo dài, việc cưỡng chế kê biên đấu giá tài sản và quản lý, sử dụng tiền thu được qua hoạt động thi hành án; làm rõ tình hình, nguyên nhân để kháng, kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời.
 
6. Phòng 7, VKSND huyện, thành phố tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành. Tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Xem xét, giải quyết kịp thời các đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm về dân sự. Tiếp tục phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Cơ quan Công an, Toà án và Cục thi hành án dân sự tỉnh thực hiện quy chế, quy định đã ký kết trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.
 
7. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp chú trọng phúc tra việc thực hiện các kháng, kiến nghị của Viện kiểm sát đã ban hành.
 
8. Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với VKSND huyện, thành phố; định kỳ và thường xuyên thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
 
9. Các phòng nghiệp vụ, VKSND huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, cập nhật và tổng hợp báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp theo quy định tại Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC-VP ngày 09/01/2013 của VKSND tối cao; thực hiện thống kê nghiệp vụ, thống kê liên ngành. Giao Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm có trách nhiệm theo dõi quản lý và tổng hợp xây dựng báo cáo VKSND tối cao về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp của toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam.
 
10. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tích cực chủ động tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, Hội đồng nhân dân các cấp để tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với các ngành chức năng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.
 
11. Phòng Tổ chức cán bộ tiến hành rà soát các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, Chương trình trọng tâm của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh để kịp thời tham mưu với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện, trước mắt tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo chất lượng cán bộ, công chức để bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thần đổi mới công tác cán bộ theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá; tuyển chọn, đề nghị VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cho các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2013, cử các Kiểm sát viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến Đảng uỷ, Lãnh đạo VKSND tỉnh, các chi bộ trực thuộc, các chi bộ, đơn vị VKSND huyện, thành phố, Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên VKS 2 cấp để tổ chức triển khai thực hiện. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp cần tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp uỷ Đảng, HĐND, sự ủng hộ của UBND cùng cấp; chủ động phối hợp với Cơ quan Công an, Toà án, Thi hành án và các cơ quan hữu quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được những chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội đã đề ra.
 
Giao Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và báo cáo Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh./.
 
Nơi nhận:
- BCS Đảng VKS tối cao (để báo cáo);
- Phòng Tổng hợp - Văn phòng VKS tối cao;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thành uỷ (để p/hợp);
- Các đ/c UVBCS Đảng VKS tỉnh (để chỉ đạo);
- Đảng uỷ VKS tỉnh (để p/hợp chỉ đạo);
- Các Chi bộ, các phòng NV - VKS tỉnh (để t/hiện);
- Các VKS huyện, thành phố (để t/hiện);
- Lưu BCSĐ, VPTH.
 
 
T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Ngọc Tuyến
 
 
 
 
 
 
         
 

Tác giả: VKSND tỉnh Hà Nam

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây