Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam

Thứ tư - 15/05/2019 23:52 1.157 0
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, trong tháng 4/2019 Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam.
Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giám sát đối với Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam)

   Ngày 10/5/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Thông báo số 42-TB/ĐUK về kết quả giám sát Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam, trong đó thống nhất đánh giá:

   Ưu điểm: Đảng uỷ VKSND tỉnh đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng các Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề hằng năm; xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết. Đảng uỷ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động của chi bộ; đồng chí Bí thư Đảng uỷ và Bí thư các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết. Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ thảo luận Nghị quyết, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của cấp uỷ cấp trên và chỉ đạo đảng viên trong Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo đúng hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.

   Đảng uỷ đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký làm theo Bác theo chuyên đề hằng năm. Hằng năm, tập thể Đảng uỷ đã đăng ký làm theo Bác, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập chuyên đề và đăng ký làm theo Bác. Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp, phân công cá nhân phụ trách, giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện.

   Hằng năm, Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ, các chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát; đôn đốc các chi bộ thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và việc thực hiện bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên…

   Thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

   Đảng uỷ VKSND tỉnh đã xây dựng Quy chế làm việc của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ. Quy chế làm việc của Đảng uỷ cơ bản bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phù hợp với quy định của Đảng. Trong chỉ đạo, điều hành, Đảng uỷ VKSND tỉnh luôn chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, tổ chức các hoạt động có chất lượng, hiệu quả tốt.

   Hạn chế: Một số chi bộ trực thuộc chưa thường xuyên đánh giá việc đăng ký làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ; đăng ký làm theo Bác của một số cá nhân giải pháp thực hiện còn chung chung.

   Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng uỷ VKSND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung đăng ký làm theo Bác gắn với cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành các quy định, chỉ thị của Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát việc đăng ký làm theo Bác và Quy định về những điều đảng viên không được làm; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, chú trọng việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ; tiếp tục tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề./.

Tác giả: Bộ phận giúp việc Đảng uỷ VKSND tỉnh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây