Những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 02/03/2017 22:43 2.001 0
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đúng vào dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Có thể thấy sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã đạt được những kết quả bước đầu góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay”. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của một số ít cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên … Do đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
So với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 8 điểm mới cần nhấn mạnh, đó là:
Một là: Nếu như trong nhiệm kỳ khóa XI, Bộ Chính trị coi việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) thì sang khóa XII Bộ Chính trị đã nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng mà khẳng định đó “là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
Hai là: Trong Chỉ thị 05-CT/TW, Bộ Chính trị yêu cầu phải “làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”. Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời Chỉ thị cũng đã chỉ rõ các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện theo.
Ba là: Khác với Chỉ thị số 03-CT/TW, ở Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị yêu cầu không chỉ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên mà đã nâng lên một tầm cao hơn, đó là phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Bốn là: Chỉ thị 05-CT/TW đã nhấn mạnh rất rõ vai trò của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu như Chỉ thị số 03-CT/TW yêu cầu phải “quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu” thì ở Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị đã yêu cầu phải “Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp” và cũng chỉ rõ thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”. Theo đó, ngay ở phần tổ chức thực hiện trong Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho cấp uỷ các cấp, trực tiếp là Ban Thường vụ cấp uỷ, đồng chí Bí thư cấp uỷ chỉ đạo; Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.
Năm là: Bộ Chính trị nhấn mạnh việc kết hợp giữa “xây” với “chống”; cần phải “tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ” Đây cũng là giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Sáu là: Bộ Chính trị yêu cầu phải “hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ… hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ...” Điều này cho thấy Bộ Chính trị đã rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức trong thực thi công vụ, từng bước đẩy lùi nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực gây nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân, từng bước xây dựng một nền công vụ Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Năng động - Minh bạch - Hiệu quả.
Bảy là: Bộ Chính trị đặc biệt yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bộ Chính trị không chỉ dành riêng một nội dung yêu cầu về công táo giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân như Chỉ thị số 03-CT/TW, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình để, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học. Đó là: “Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với học sinh đại học, cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với học sinh đại học chuyên ngành lý luận chính trị, học viên trường chính trị, đoàn thể và lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”
 Tám là: Chỉ thị số 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện như trong Chỉ thị 03-CT/TW là xác định việc thực hiện chỉ thị để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI. Lần này, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian, điều đó chứng tỏ việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng, nó không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Như vậy, ngay từ tiêu đề đã cho thấy so với Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW có nội dung rộng hơn và phong phú hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ góp phần tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhất là người đứng đầu các cấp, các Ngành trong nhiệm kỳ mới./.

Tác giả: Phòng 15

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây