Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

https://vienkiemsathanam.gov.vn


Một số quy định mới về công tác khiếu tố của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao theo Luật tổ chức VKSND năm 2014

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015 quy định nhiều vấn đề mới về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó có công tác khiếu tố của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Vừa qua, Vụ Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tối cao có lưu ý một số vấn đề liên quan đến công tác khiếu tố của VKSND các cấp, đặc biệt là những điểm mới về công tác khiếu tố của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.
Theo đó, những điểm mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014 về công tác khiếu tố có liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân cấp cao như sau:

Trước hết, về hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp (Điều 40) gồm có: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Viện kiểm sát quân sự các cấp.
 Về cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (Điều 44) gồm có: Ủy ban kiểm sát; Văn phòng; các viện và tương đương.
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức và người lao động khác.
Theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Như vậy, một số lượng lớn đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trước đây thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao dẫn tới có sự thay đổi về việc xử lý đơn của VKSND cấp tỉnh và VKSND tối cao.
- Thứ nhất, việc giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
Hiện tại theo phân cấp, VKSND tối cao có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh và các Tòa phúc thẩm, các Tòa chuyên trách của TAND tối cao; VKSND cấp tỉnh có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện. Việc tiếp nhận, phân loại xử lý, quản lý đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm do đơn vị khiếu tố VKSND cấp tỉnh và VKSND tối cao thực hiện.
Theo Luật tổ chức VKSND năm 2014, Viện kiểm sát nhân cấp cao có thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện, cấp tỉnh. Do vậy, việc tiếp nhận xử lý, quản lý các loại đơn này sẽ thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân cấp cao. Trước mắt, để  Viện kiểm sát nhân cấp cao thực hiện tốt nhiệm vụ này, VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh thực hiện việc chuyển giao toàn bộ đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án đã tiếp nhận, thụ lý thuộc thẩm quyền cho Viện kiểm sát nhân cấp cao.
Do Luật tổ chức VKSND năm 2014 mới nên phần lớn công dân chưa biết về sự thay đổi thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện kiểm sát nhân cấp cao, do vậy trong thời gian tới, đơn vẫn sẽ tập trung gửi đến VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh. Để đảm bảo thời gian xem xét giải quyết đơn của Viện kiểm sát nhân cấp cao và hạn chế sự vòng vo trong công tác tiếp nhận, chuyển đơn, VKSND tối cao sẽ có qui định cụ thể về quy trình xử lý và sự phối hợp giữa VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh với Viện kiểm sát nhân cấp cao theo hướng, khi nhận được đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân cấp cao, đơn vị khiếu tố VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh lập danh sách rồi chuyển đến Viện kiểm sát nhân cấp cao để thực hiện việc xử lý, thụ lý, giải quyết và quản lý nhà nước trong phạm vi thẩm quyền. Viện kiểm sát nhân cấp cao có trách nhiệm kiểm tra điều kiện thụ lý, cấp giấy xác nhận đơn theo quy định của pháp luật và thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết, quản lý nhà nước về việc giải quyết loại đơn này.
- Thứ hai, về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
Theo pháp luật hiện hành thì khiếu nại, tố cáo các hành vi, quyết định của Viện trưởng cấp dưới do Viện trưởng cấp trên trực tiếp giải quyết. Viện kiểm sát nhân cấp cao là một cấp Kiểm sát trong hệ thống VKSND, do vậy, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp cũng cần được xác định thẩm quyền độc lập như các cấp Kiểm sát khác, được thực hiện theo qui định của các Bộ luật, Luật tương ứng với lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, khiếu nại, tố cáo đối với hành vi, quyết định của Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân cấp cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân cấp cao giải quyết. Khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân cấp cao do Viện trưởng VKSND tối cao giải quyết.
- Thứ ba, về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
Tòa án nhân dân cấp cao là cơ quan xét xử ngang cấp với Viện kiểm sát nhân cấp cao, do vậy, Viện kiểm sát nhân cấp cao phải thực hiện kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của Tòa án nhân dân cấp cao. Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp thuộc thẩm quyền kiểm sát của mình thì Viện kiểm sát nhân cấp cao sẽ chuyển đến Tòa án nhân dân cấp cao để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền và thực hiện trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết.
- Thứ tư, về công tác tiếp công dân
Viện kiểm sát nhân cấp cao là một cơ quan có chức năng và nhiệm vụ độc lập, do vậy phải thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân. Việc tổ chức tiếp công dân, quản lý nhà nước về công tác này do Viện kiểm sát nhân cấp cao thực hiện.

 Ngoài một số vấn đề cần lưu ý nêu trên, Vụ Khiếu tố VKSND tối cao có đề xuất về mô hình, hoạt động công tác khiếu tố của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao như sau:
1. Về tiếp công dân
VKSND cấp cao thực hiện việc tiếp công dân như các cơ quan Nhà nước khác như, bố trí địa điểm tiếp công dân riêng biệt, thuận lợi, có KSV, cán bộ thường trực tiếp công dân. Quy trình, thủ tục tiếp công dân theo quy chế của VKSND tối cao
2. Về việc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn
Do lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là rất lớn, trong đó có đơn của các cơ quan có chức năng giám sát, Đại biểu Quốc hội chuyển đến nên cần có bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, xử lý và quản lý theo dõi kết quả giải quyết, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền và VKSND tối cao theo quy chế của ngành.
3. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo
VKSND tối cao cần có quy định về thẩm quyền giải quyết của VKSND cấp cao. Cụ thể, Viện trưởng VKSND cấp cao giải quyết:
- Khiếu nại, tố cáo đối với hành vi, quyết định của Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao;
- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh trong các lĩnh vực tương ứng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của VKSND cấp cao;
- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh không trong các lĩnh vực tương ứng mà VKSND cấp cao có thẩm quyền, trách nhiệm thì thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND tối cao.
4. Về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Về trình tự, thủ tục thực hiện như các cấp kiểm sát khác;
- Về phạm vi, đối tượng kiểm sát: Chỉ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của TAND cấp cao.
5. Về công tác quản lý
- VKSND cấp cao không quản lý, hướng dẫn, kiểm tra VKSND cấp tỉnh về công tác khiếu tố; VKSND cấp tỉnh không có trách nhiệm báo cáo VKSND cấp cao kết quả công tác khiếu tố.
- Bổ sung các quy định về công tác khiếu tố của VKSND cấp cao vào Quy chế về tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao trên cơ sở quy định của Quy chế số 59 và pháp luật hiện hành./.

Tác giả: Phòng Khiếu tố - VKSND tỉnh Hà Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây